Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi (red book page 99)
Đáp ca: Phúc Thay Dân Tộc (TV 32 của Huỳnh Minh Kỳ)
Dâng lễ: Thượng Tiến Gia Vê (blue book page 86)
Hiệp lễ: Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Kết lễ: Trong An Bình (red book page 284)