Chúa Nhật 5 Thường Niên

I

1. Nhập Lễ:  Ngợi Ca (red book page 83) – YouTube
2. Đáp Ca:    Thánh Vịnh 146MP3
3. Dâng Lễ:   Xin Dâng Lên (red book page 103) – YouTube
4. Hiệp Lễ:   Xin Chúa Chữa Lành Con – YouTube
5. Kết Lễ:      Khúc Tâm Ca (blue book page 321)

II

1. Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô (red book page 77).
2. Đáp ca: Thánh Vịnh 146 -Tường Ân. – PDF
3. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa (red book page 130).
4. Hiệp lễ: Ngài Có Đó.    PDF
5. Kết lễ: Trinh Vương Maria.