1. Nhập Lễ: Ca Lên Đi 3 (red book page 63).
  2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 28
  3. Dâng Lễ: Hoan Ca Dâng (blue book page 107)
  4. Hiệp Lễ: Chỉ Có Một Chúa – Thành Tâm
  5. Kết Lễ: Đem Tin Mừng (red book page 274)