1. Nhập Lễ: Về Đây Hát Kính Mừng (red book page 327)
  2. Đáp Ca: Lễ Mẹ Thiên Chúa (TV 66) _ PDF  
  3. Dâng Lễ: Trong Hang Đá Nhỏ – Việt Khôi _ PDF
  4. Hiệp Lễ: Hội Nhạc Thiên Quốc _ PDF
  5. Kết Lễ: Dâng Mẹ (red book page 307)