1. Nhập Lễ: Trời Hân Hoan (blue book page 17)
  2. Đáp Ca: Lễ Thánh Gia ̣- Thánh Vịnh 127 _
  3. Dâng Lễ: Nhiệm Mầu Tình Chúa
  4. Hiệp Lễ: Cầu Xin Thánh Gia (red book page 345)
  5. Kết Lễ: Mùa Đông Năm Ấy (red book page 16)