1. Nhập Lễ: Trời Cao (red book page 10)
  2. Đáp Ca: Ngợi Ca Tình Thương Chúa (TV 88) – Tường An _
  3. Dâng Lễ: Lễ Dâng Mùa Vọng – Đinh Công Huỳnh _
  4. Hiệp Lễ: Chờ Ngày Quang Lâm – Thành Tâm _
  5. Kết Lễ: Mẹ Như Vì Sao – Phương Anh _