1. Nhập Lễ: Vui Lên (red book page 8)
  2. Đáp Ca: Magnificat _
  3. Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi – Dominic _
  4. Hiệp Lễ: Tiếng Kêu Trong Sa Mạc _
  5. Kết Lễ: Trông Đợi _