1. Nhập Lễ: Nguyện Mùa Vọng (red book page 2)
  2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 84 – Tường Ân
  3. Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi (red book page 4)
  4. Hiệp Lễ: Nước Trời Đã Gần Đến (red book page 3)
  5. Kết Lễ: Đoản Khúc Mùa Vọng