1. Nhập Lễ: Lời Vọng
  2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 79
  3. Dâng Lễ: Dâng Niềm Đợi Mong
  4. Hiệp Lễ: Hướng Về Chúa (red book page 193)
  5. Kết Lễ: Hãy Tỉnh Thức (red book page 1)