1. Nhập Lễ: Hoan Hô Vua Giêsu
  2. Đáp Ca: Lễ Chúa Kitô Vua – Thánh vịnh 22
  3. Dâng Lễ: Xin dâng lên (red book page 103)
  4. Hiệp lễ: Vua Giêsu
  5. Kết lễ: Trong An Bình (red book page 284)