Nhập Lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa (red book page 77)

Đáp Ca: Trong U Tối Người Xuất Hiện – Thánh Vịnh 111

Dâng Lễ: Thân Lúa Miến (red book page 134)

Hiệp Lễ: Muối Men Cho Đời (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ (red book page 275)

I. Mỗi người là ánh sáng cho thế gian và là muối ướp cho đời.

  1. Nhập lễ: Thắp Sáng Lên – Kim Long (blue book page 34). 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 111 
  3. Dâng lễ: Thân Lúa Miến – Mi Trầm (red book page 134).
  4. Hiệp lễ: Từ Rất Xa Khơi – Đỗ Vy Hạ (red book page 201). 
  5. Kết lễ: Tận hiến cho Mẹ – Huyền Linh (red book page 323).