Nhập Lễ: Tôi Vui Mừng (red book page 89)

Đáp Ca: Vua Hiển Vinh (Thánh Vịnh 23)

Hiệp Lễ: Chúa Là Gia Nghiệp

Kết Lễ: Dâng Về Mẹ (red book page 303)

I.

  1. Nhập lễ: Hồn Tôi Ơi – Kim Long (red book 78). 
  2. Đáp ca: Tâm Hồn Nghèo Khó (TV145 – Ngọc Cẩn)
  3. Dâng lễ: Cùng Tiến Dâng – Phanxicô
  4. Hiệp lễ: Bát Phúc – Mi Trầm (blue book 268). 
  5. Kết lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ (red book page 300).