Nhập Lễ: Hát Lên Bài Ca (red book page 74)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 26 – Ánh Sáng Cứu Độ

Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương (red book page 139)

Hiệp Lễ: Chúa Là Con Đường (red book page 166)

Kết Lễ: Sống Chứng Nhân (red book page 281)

I.

  1. Nhập lễ:  Vui Xuân Trong Chúa (red book page 356). 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 26
  3. Dâng lễ:  Xuân Hy Vọng
  4. Hiệp lễ: Thắp Nén Hương Xuân (red book page 355).
  5. Kết lễ: Tán Tụng Hồng Ân (red book page 205).