Nhập Lễ: Vui Xuân Trong Chúa (red book page 356)


Đáp Ca: Thánh Vịnh 39


Dâng Lễ: Ngày Xuân Xin Dâng (red book page 358)


Hiệp Lễ: Cảm Tạ Hồng Ân – Thế Thông


Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân (red book page 205)

I. Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn.

  1. Nhập lễ: Ca Lên Đi 4 – Lm Kim Long (red book page 64).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 39
  3. Dâng lễ:  Dâng Chúa – Phanxicô (blue book page 67). 
  4. Hiệp lễ: Tình thương nhiệm màu – Hồng Trần – Phạm Đình Đài – Gia Ân (red book page 190). 
  5. Kết lễ:  Gần Lòng Mẹ Maria (red book page 305).
This image has an empty alt attribute; its file name is thanhcatheomuaphungvubook-300.png