Nhập Lễ: Bước Vào Nhà Chúa


Đáp Ca: Thánh Vịnh 28
                PDF


Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa (blue book page 63)


Hiệp Lễ: Chỉ Có Một Chúa (Lm Thành Tâm)


Kết Lễ: Ra Về Anh Bình (red book page 280)