Thánh Ca Năm B
Thánh Ca Năm C

Mùa Vọng

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Mùa Giáng Sinh

Lễ Thánh Gia
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Thánh Linh

Thường Niên

Chúa Nhật 1 A
Chúa Nhật 2 A
Chúa Nhật 3 A
Chúa Nhật 4 A
Chúa Nhật 5 A
Chúa Nhật 6 A
Chúa Nhật 7 A
Chúa Nhật 8 A
Chúa Nhật 9 A
Chúa Nhật 10 A
Chúa Nhật 11 A
Chúa Nhật 12 A
Chúa Nhật 13 A
Chúa Nhật 14 A
Chúa Nhật 15 A
Chúa Nhật 16 A
Chúa Nhật 17 A
Chúa Nhật 18 A
Chúa Nhật 19 A
Chúa Nhật 20 A
Chúa Nhật 21 A
Chúa Nhật 22 A
Chúa Nhật 23 A
Chúa Nhật 24 A
Chúa Nhật 25 A
Chúa Nhật 26 A
Chúa Nhật 27 A
Chúa Nhật 28 A
Chúa Nhật 29 A
Chúa Nhật 30 A
Chúa Nhật 31 A
Chúa Nhật 32 A
Chúa Nhật 33 A
Lễ Chúa Kitô Vua

Mùa Chay

Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Chúa Nhật Lễ Lá

Tuần Thánh

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Mùa Phục Sinh