Nhập Lễ: Nguyện Mùa Vọng (red book page 2)
Đáp Ca: Thánh Vịnh 71
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi – Dominic
Hiệp Lễ: Nước Trời Đã Gần Đến (red book page 3)
Kết Lễ: Mẹ Hằng Cứu Giúp (red book page 317)