Nhập Lễ: Nguyện Mùa Vọng (red book page 2)

https://www.youtube.com/watch?v=n_7tWPxSHIc

Đáp Ca: Thánh Vịnh 71

Dâng Lễ: Lễ Dâng Trong Đời – Dominic

Hiệp Lễ: Nước Trời Đã Gần Đến (red book page 3)

https://www.youtube.com/watch?v=FpU3giI_57I

Kết Lễ: Mẹ Hằng Cứu Giúp (red book page 317)

https://www.youtube.com/watch?v=UjhsGEDQOZ0