Nhập Lễ: Nguyện Trời Cao (red book page 9)
Đáp Ca: Lên Đền Thánh Chúa
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi (red book page 4)
Hiệp Lễ: Chờ Trong Tỉnh Thức
Kết Lễ: Trinh Vương Maria (red book page 331)