I.

  1. Nhập lễ: Ca Lên Đi 4 (red book page 64)
  2. Đáp ca: Chúa Đã Nghe Lời – Thánh Vịnh 33 
  3. Dâng lễ: Con Muốn Dâng (blue book page 70)
  4. Hiệp lễ: Lời Nguyện Khiêm Tốn
  5. Kết lễ: Dâng Về Mẹ (red book page 303)

I. Sống Khiêm Hạ.

  1. Nhập lễ: Vào Cung Thánh (red book page 93)
  2. Đáp ca: Chúa Đã Nghe Lời
  3. Dâng lễ: Chúng Con Dâng (red book page 116)
  4. Hiệp lễ: Lời Nguyện Khiêm Tốn
  5. Kết lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo (red book page 277).