I.

  1. Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 97
  3. Dâng lễ: Chúng Con Dâng (red book page 116)
  4. Hiệp lễ: Xin Tri Ân (red book page 188)
  5. Kết lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi (red book page 313)

II. Hãy biết sống tri ân và cảm tạ

  1. Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ (red book page 65).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 97.
  3. Dâng lễ: Ca Dâng Cảm Tạ.
  4. Hiệp lễ: Xin Tri Ân (red book page 199).
  5. Kết lễ: Cảm Tạ Chúa (red book page 158).