Nhập Lễ: Con Bước Lên Bàn Thờ (red book page 67)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 109 – Thanh Lâm

Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ (red book page 129)

Hiệp Lễ: Xác Thân Làm Bánh

Kết Lễ: Kinh Ta Lễ (red book page 275)

 

Rước Kiệu Thánh Thể:
Phút Linh Thiêng (red book page 379)

Con Mến Yêu (red book page 385)

Đây Phép Nhiệm Mầu (red book page 388)

Thờ Lạy Chúa (red book page 381)