Nhập Lễ: Hoan Ca Trong Thánh Đài (red book page 100)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 99 (Xuân Minh)

 

Dâng Lễ: Ca Dâng Cảm Tạ (blue book page 101)

 

Hiệp Lễ: Đồng Xanh Thơ (red book page 184)

 

Kết Lễ: Ngàn Hoa (red book page 333)

 

Happy Mother’s Day:
– Lòng Mẹ Y Vân
– Gió Từ Tay Mẹ