I.

  1. Nhập lễ: Nguyện Chúa Chí Aí (red book page 35)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 90
  3. Dâng lễ: Con Bước Lên (blue book page 99)
  4. Hiệp lễ: Nguyện Cầu (Lm Thành Tâm)
  5. Kết lễ: Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh) (red book page 323)

II. Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa.

  1. Nhập lễ: Nguyện Chúa Chí Ái (Kim Long) (red book page 35)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 90 
  3. Dâng lễ: Con Bước Lên (blue book page 99)
  4. Hiệp lễ: Nguyện Cầu (Lm Thành Tâm)
  5. Kết lễ: Quyết Trở Về (Martinô)