Nhập Lễ: Loài Người Ơi (RED book page 18)
Đáp Ca: Thánh Vịnh 127
Dâng Lễ: Trong Hang Đá Nhỏ
 
Hiến Lễ: Kìa Trông (BLUE book page 18)
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia (RED book page 345)
  II.
  1. Nhập lễ:  Hang Belem (Lm JB Nguyễn Sang) (red book page 14)
  2. Đáp ca: TV 127 
  3. Dâng lễ:  Quỳ Bên Máng Cỏ  (Nguyễn Viết Sơn)
  4. Hiệp lễ:  Kìa Trông Huy Hoàng (Y Thức & Quỳnh Hoa) (blue book page 18)
  5. Kết lễ: GƯƠNG THÁNH GIA (Vũ Đình Ân) (red book page 21)