Nhập Lễ: Trời Cao  (RED book page 10)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 79
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trong Đời
Hiến Lễ: Chờ Ngày Quang Lâm

Kết Lễ: Tận Hiến Cho Mẹ (RED book page 323)

II. Sự giáng sinh đem lại niềm vui

  1. Nhập lễ:  Lời Vọng (Thái Nguyên)
  2. Đáp ca:  TV 79
  3. Dâng lễ: Dâng Niềm Đợi Mong
  4. Hiệp lễ: Chờ Ngày Quang Lâm (Thành Tâm)
  5. Kết lễ: Mẹ như vì sao (Lm Phương Anh)