Nhập Lễ: Vui Lên (RED book page 8)

 
Đáp Ca: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

 

Dâng Lễ: Dâng Niềm Đợi Mong

Hiến Lễ: Xin Chúa Xuống (RED book page 6)

Kết Lễ: Dâng Về Mẹ (RED book page 303)

 

II.Hãy vui mừng lên, Chúa gần đến

  1. Nhập lễ: Vui Lên (Mi Trầm) (red book page 8)
  2. Đáp ca: Is12_
  3. Dâng lễ: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)
  4. Hiệp lễ: Xin Chúa Xuống (red book page 6)
  5. Kết lễ: Trời Cao (Tam Ca) (red book page 10)

III.

  1. Nhập lễ: Vui Lên (Mi Trầm) (red book page 8)
  2. Đáp ca: Thánh Vinh 145.
  3. Dâng lễ: Dâng Niềm Đợi Mong– Tuong An. 
  4. Hiệp lễ: Xin Chúa Xuống (red book page 6)
  5. Kết lễ: Mẹ như vì sao – Lm Phương Anh