Nhập Lễ: Lễ Hiển Linh (red book page 19)
Đáp Ca: Lễ Hiển Linh – Thánh Vịnh 71
Dâng Lễ: Quỳ Bên Máng Cỏ (Nguyễn Viết Sơn)
Hiệp Lễ: Chúa Thương Chúng Ta (red book page 17)
Kết Lễ: Cao Cung Lên (red book page 15)
  II.  2/2/2022
  1. Nhập lễ: Loài Người Ơi (Văn Thiều) (red book page 18)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 71 
  3. Dâng lễ: Tâm Tình Hòa Bình (Mi Trầm)
  4. Hiệp lễ: Bên Hang Đá Belem
  5. Kết lễ: Chúa Thương Chúng Ta (Tâm Bảo) (red book page 17)