Nhập Lễ: Tâm Tư Con Reo Mừng (red book page 86)
Đáp Ca: Thánh Vịnh 28 (Mi Giáng)

Dâng Lễ: Đây Lễ Vật

Hiệp Lễ: Chỉ Có Một Chúa

Kết Lễ: Sống Chứng Nhân (red book page 281)

I.Hiến dâng cách quảng đại

  1. Nhập lễ:  Ca Lên Đi 3 (Kim Long) (red book page 63)
  2. Đáp ca: TV 28
  3. Dâng lễ:  Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh) (blue book page 63)
  4. Hiệp lễ:  Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyễn Duy) (red book page 226)
  5. Kết lễ:  Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy) (red book page 275)