• Kết Lễ:  Tận Hiến Cho Mẹ (red book page 323)

II.Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa

  1. Nhập lễ: Nguyện Mùa Vọng (Hoang Vu) (red book page 2)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 125
  3. Dâng lễ:  Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)
  4. Hiệp lễ:  Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm) (red book page 3)
  5. Kết lễ: Hãy Tỉnh Thức (Phạm Quang) (red book page 1)

III.

  1. Nhập lễ: Nguyện Mùa Vọng (Hoang Vu) (red book page 2)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 71
  3. Dâng lễ:  Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)
  4. Hiệp lễ:  Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm) (red book page 3)
  5. Kết lễ: Maria Me Hang Cuu Giup (Hoai Chien) (red book page 317).