Mùa Vọng 1 C – 2021

  • Dâng Lễ:  Lễ Dâng Trong Đời (red book page 4)
  • Kết Lễ:  Chút Tình Con Thơ (red book page 322)