1. Nhập Lễ: Ca Lên Đi 3 (red book page 63)

2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 21MP3

3. Dâng Lễ: Tình Cha (red book page 102)

4. Hiệp Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất (red book page 231)

5. Kết Lễ: Trinh Vương Maria (red book page 331)