Mục Lục

  • Lời mở đầu
  • Chiếc bánh thứ nhất –  Sống phút hiện tại
  • Chiếc bánh thứ hai –  Phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa
  • Chiếc bánh thứ ba – Một bí quyết: Cầu nguyện
  • Chiếc bánh thứ tư – Một sức mạnh: Thánh Thể
  • Chiếc bánh thứ năm – Yêu thương đến hiệp nhất.  Chúc thư Chúa GiêsuGiêsu
  • Con cá thứ nhất – Mối tình đầu của tôi: Mẹ Maria vô nhiễm
  • Con cá thứ hai – Tôi chọn ChúaChúa

 

Cuồng tử,

tại nơi quản thúc, Giang Xá, Bắc Việt

ngày 19-3-1980, Lễ Thánh Giuse

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

Tổng Giám Mục

 

Ấn hành lần thứ ba tại Reichstett, France.

Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang, năm 1999

 

(nguồn Internet: chungnhanduckito.net, dccthaingoai.com, print PDF)