Mục Lục

Cuồng tử,
tại nơi quản thúc, Giang Xá, Bắc Việt
ngày 19-3-1980, Lễ Thánh Giuse
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận
Tổng Giám Mục

Ấn hành lần thứ ba tại Reichstett, France.
Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang, năm 1999
(nguồn Internet: chungnhanduckito.net, dccthaingoai.com, print PDF)