Chúa nhật 04.01.18

  • Lễ Chúa Phục Sinh
  • Tiệc mừng lễ Phục Sinh và lễ quan thầy cộng đoàn

Chúa nhật 04.08.18

  • Lễ Lòng Thương Xót Chúa
  • Lễ quan thầy nhóm Chúa Tình Thương

Chúa nhật 04.22.18

  • Giáo Lý (Faith formation) 9:45 am – 11:15 am

Chúa nhật 04.29.18

  • Cộng đoàn gây quỹ