PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH

Lời Vàng:

Thánh Angela Merici trả lời cho Thomas Gavardi về phương thế tự thánh hoá:  Tôi bất xứng và ngu muội, tôi chỉ nói với Ngài được hai tiếng: hãy thi hành ngay bây giờ những gì ngài muốn thực hiện khi giờ chết đến.

Kinh Thánh:

Hãy đề phòng ngày thẩm phán xấu xa và ghê tởm.  Tại sao thế?  Thánh Phaolô nói chúng ta mong muốn, thà lìa khỏi xác mà ở cùng Thiên Chúa còn hơn.  Vì thế, dù sống hay chết chúng ta chỉ mong một điều là làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Giáo Phụ:

Sống lành, chết lành.  Sống dữ chết dữ.  Sự công bình của Thiên Chúa, cho phép tội nhân sống tự do trong tội lỗi mà quên Chúa.  Khi chết, linh hồn sẽ phải chịu buồn thảm vì phải xa lìa nhan Chúa.