Thứ Năm Tuần Thánh

1. Nhập Lễ:                   Lời Vọng Tình Yêu (red book page 26) – YouTube
2. Đáp Ca:                    Thánh Vịnh 115MP3
3. Rửa Chân:               Luật Yêu Thương (red book page 41) – YouTube
4. Dâng Lễ:                  Lời Chân Thành (red book page 131) – YouTube
5. Hiệp Lễ:                    Chính Mình Máu ChúaYouTube
6. Kiệu Thánh Thể:  Phút Linh Thiêng (red book page 379) – YouTube