Chúa Nhật Lễ Lá

1. Rước Lá / Nhập Lễ:  Chúa Vào Thành + Rước Lá (red book page 39 & 40)YouTube
2. Đáp Ca:                        Thánh Vịnh 21YouTube
3. Dâng Lễ:                      Con Dâng Hy Lễ Này (red book page 113)YouTube
4. Hiệp Lễ:                       Con Đường Chúa Đã Đi (blue book page 126)YouTube
5. Kết Lễ:                       Mẹ Đồng Công (red book page 338)YouTube