LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Ngày đầu tháng 5 năm 1850, một số các Bà Mẹ gia đình hội họp ở thành phố Lille để quyết định mỗi ngày đọc một kinh dâng lên Đức Mẹ Đồng Trinh, và Mẹ Sầu Bi, có ý giao phó con cháu mình dưới tay bảo trợ vạn năng của Mẹ.

Đó là khởi điểm HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO, mà ngày nay lan tràn trên các ngã đường quốc tế.

Tư tưởng thành lập Hội này là của bà Bilhem, bà đem ra thực hiện và được sự tán thành khắp nơi. Bà là Hội trưởng đầu tiên của Hội tại thành Lille, rồi tại thành Ba Lê.

Cha Théodore Ratisbone, thấy trước những hiệu quả lớn lao trong công cuộc này, Cha đem tất cả năng lực đời sống để tận tụy cho Hội phát triển rộng rãi. Đức Thánh Cha Pio IX theo lời Cha xin, viết Chiếu thư đề ngày 11 tháng 3 năm 1856, cho phép lập thành Tổng Hội, có quyền sát nhập các Hội cùng một tên, cùng mục đích. Trong sắc chỉ của Thánh Bô ân xá, ban hành ngày 26 tháng 5 năm 1898 thì Đức Giáo Hoàng Leo XIII nhận cho Giám Mục được tự do lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong các thôn xóm, các phố phường và sát nhập cùng Tổng Hội ở Ba Lê.

Trụ sở của Hội đặt tại Ba Lê trong nhà nguyện các Bà dòng Đức Mẹ Sion, số 21 Rue Notre Dame des Champs và Cha Ratisbonne làm Tổng Giám Đốc. Từ bấy giờ, Hội mở rộng và phát triển, chẳng những ở Ba Lê trong các địa phận nước Pháp, lại lan tràn vào các nước Công Giáo.

Chính các tu sĩ dòng Đức Mẹ Sion do Cha Ratisbonne lập ra, đứng điều khiển Tổng Hội, văn phòng đặt tại số 68 Rue Notre Dame des Champs, Paris VI.

Tổng Hội hiện thời có các Chi Hội trên khắp hoàn cầu. Tổng Hội có xuất bản tập cá nguyệt làm cơ quan liên lạc giữa các Hội viên và ấn hành những vấn đề thuộc gia đình công giáo, huấn luyện Các Bà Mẹ Công Giáo và giáo dục con cháu.