7. Tổ Chức Ban Chấp Hành và Các Bà Toán Trưởng
Điều XIV.

1. BAN CHẤP HÀNH
Sau khi đọc kinh cầu nguyện, toàn thể chị em tự do bầu cử:
– Chị Hội Trưởng có trách nhiệm xem xét tất cả mọi việc trong Hội và đứng điều khiển các phiên họp.
– Chị Phó Hội Trưởng đọc Tin Mừng, huấn đức. Suy niệm trong buổi hội, điểm danh các Toán đi họp và xử lý thường vụ lúc chị Hội Trưởng vắng mặt.
– Chị Thư Ký lo giữ sổ sách, gởi thơ đi, nhận văn thư đến, lập biên bản để phúc trình phiên họp sau, thu và tuyên bố những ý xin chị em cầu nguyện. Năng liên lạc với Trung Ương, để Văn phòng Hội Các Bà Mẹ trình lên Văn phòng thượng cấp về tình hình của Hội.
– Chị Thủ Quỹ ghi rõ ràng các khoản nhận xuất nhập vào sổ thu chi. Mỗi phiên sau, số tiền thu chi phải xin chữ ký của chị Hội Trưởng.
– Các vị Cố Vấn có nhiệm vụ góp kinh nghiệm và sáng kiến, giúp công việc của Hội được tiến mạnh.

2. CÁC BÀ TOÁN TRƯỞNG
Một Họ đạo khu vực rộng lớn, Hội viên Hội Các Bà Mẹ ở rải rác đó đây. Ban Chấp Hành không kịp giờ thăm viếng bắt mối liên lạc với chị em. Vì thế, phải nhận nhiều toán, nhờ chị Toán Trưởng và chị Thư Ký do khu xóm bầu lên lãnh nhiệm vụ viếng thăm an ủi, giúp đỡ lúc gia đình chị em chịu thử thách. Chị em nào quên đi họp hãy đến nhắc nhở. Mỗi phiên họp chị Thư Ký Toán nên làm hai bản phúc trình. Một bản giao cho chị Thư Ký Hội, bản lưu lại cho Toán.

Chị em trong Toán nên chọn một Thánh Quan Thầy cho riêng Toán mình.