Thủ Bản Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – 2011

Imprimatur
Saigon 11-9-1968
Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám Mục

Phi Lộ
Lịch Sử Thành Lập
Sắc Chỉ Tòa Thánh

Phần I – NỘI QUY
TÊN GỌI LÀ HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
1. Mục Đích Tôn Chỉ Của Hội
2. Ân Huệ Hội Viên Được Hưởng
3. Hội Viên Gia Nhập
4. Sinh Hoạt Của Hội
5. Bản Kinh Đọc Hằng Ngày
6. Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam, Thánh Mônica, Thánh Anê Lê Thị Thành, Tĩnh Tâm Hằng Năm
7. Tổ Chức Ban Chấp Hành và Các Bà Toán Trưởng
8. Cờ Đoàn, Phù Hiệu, Khăn Quàng
9. Tuyên Huấn, Báo Chí
10. Đại Hội Toàn Hạt, Toàn Điạ Phận, Toàn Quốc

Phần II – CHƯƠNG TRÌNH
Nghi Thức Nhập Hội
Nghi Thức Ban Chấp Hành Tuyên Thệ
Bản Tuyên Ngôn Mười Điều Tâm Niệm
Mẫu Báo Cáo Của Các Toán Trưởng
Chương Trình Phiên Họp Các Bà Mẹ Công Giáo

Phần III – HUẤN ĐỨC

Đức Trong Sạch

Tránh Hiếu Kỳ

Phương Thế Nên Thánh