Nghi Thức Ban Chấp Hành Tuyên Thệ

Cha Linh Hướng: Chiếu theo Điều lệ và Hội Đồng Bầu cử, các chị sau đây đắc cử các chức vụ trong Ban Chấp Hành niên khóa 20….. – 20….. (đọc danh sách tân Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, các chị có tên lần lượt lên sắp hàng trước cờ đoàn.

Cha Linh Hướng: Trước khi nhận chị em vào Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, chị em hãy long trọng tuyên thệ trung thành với chức vụ:

– Chị Hội Trưởng có quyền điều khiển Hội, lo lắng cho Hội hưng thịnh và sốt sắng, phải ăn ở đạo đức, thánh thiện, hiền lành nhưng cương quyết, sốt sắng nhưng khôn ngoan.

– Chị Phó Hội Trưởng phải thực tình cộng tác với Hội Trưởng, ăn ở mẫu mực gương sáng, tận tụy giúp đỡ Hội.

– Các chị Cố Vấn có trách nhiệm giúp đỡ Ban Chấp Hành điều khiển Hội, phải nêu cao gương thánh thiện, đức khôn ngoan.

– Chị Thư Ký phải cộng tác chặt chẽ với chánh phó Hội Trưởng, giữ gìn sổ sách giấy tờ cho cẩn thận, sáng suốt và trung tín, kín dạ mực thước và thánh thiện.

– Chị Thủ Quỹ có nhiệm vụ giữ gìn quỹ của Hội, phải trung thành công tâm, chăm chỉ làm việc lợi ích cho Hội.

– Các chị phụ trách các Ban, có bổn phận động viên chị em tham gia các công tác của Hội.
v Cha Linh Hướng: Tất cả chị em có hứa trung thành với chức vụ không?

(Các chị quỳ đọc chung lời tuyên thệ)
– Nhờ ơn Chúa giúp, Mẹ Maria phù hộ, vì danh dự lá cờ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, chúng con toàn thể tân Ban Chấp Hành xin thề hứa trung thành với chức vụ.

Cha Linh Hướng: Tôi nhân danh Giáo Phận chứng nhận lời tuyên thệ của tân Ban Chấp Hành, và trao cho chị em lá cờ đoàn, tiêu biểu việc trao quyền bính điều khiển đoàn trong niên khóa.

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho chị em.

(Trao cờ đoàn cho Hội Trưởng)