1. MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ CỦA HỘI

 • Điều I.  Mục đích của Hội là gia tăng ân sủng cho Các Bà Mẹ Công Giáo. Để đạt mục đích ấy, lòng các Bà Mẹ phải hợp với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria, phải cùng nhau chung hiệp các nguyện vọng, các âu lo, các lời cầu khẩn để xin Chúa xuống phước lành cho con cháu và gia đình.
 • Điều II.  Điều kiện gia nhập để nhờ ơn ích của Tổng Hội:
  1. Ghi tên thánh, tên gọi, địa chỉ vào sổ CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO.
  2. Mỗi ngày đọc kinh riêng của Hội.
  3. Mỗi tháng rước lễ một lần theo ý Các Bà Mẹ Hội Viên.
  4. Nếu bị trở ngại, thì xem lễ và rước lễ thiêng liêng.
  5. Đi dự Hội hàng tháng.
 • Điều III.  Ngày gia nhập, yêu cầu Hội viên tự nguyện đóng góp cho Tổng Hội một số tiền để xin lễ theo ý Các Bà Mẹ Công Giáo, để trang hoàng bàn thờ, để ấn loát và các sở phí văn phòng.
 • Điều IV.  Hàng năm tham dự tĩnh tâm dịp lễ quan thầy của Hội.
 • Điều V.  Các Hội viên lãnh một chứng chỉ gia nhập có chữ ký của Cha Linh Hướng. Chứng chỉ ấy có ghi rõ các ân tứ và kinh Các Bà Mẹ Công Giáo đọc hàng ngày.
 • Điều VI.  Ban Linh Hướng Tổng Hội gồm: Một Cha Tổng Linh Hướng và một Ban Chấp Hành Các Bà Mẹ Công Giáo.
 • Điều VII.  Ban Chấp Hành Tổng Hội dưới quyền chủ tọa của Cha Tổng Linh Hướng hoặc Cha Phó Tổng Linh Hướng, gồm một chị Hội Trưởng, hai chị Phó Hội Trưởng, một chị Thư Ký, một chị Thủ Quỹ và nhiều chị Cố Vấn. Các chị ấy được Cha Tổng Linh Hướng chỉ định mỗi nhiệm kỳ.
 • Điều VIII.  Chị Hội Trưởng có nhiệm vụ triệu tập Ban Chấp Hành và các Đại hội. Biên chép các ơn lành Chúa đã ban cho nhờ lời cầu nguyện của Tổng Hội. Thu thập các ý kiến xây dựng do Các Bà Mẹ Công Giáo trình bày, để làm phúc trình thường niên.
 • Điều IX.  12 ngày Lễ được Đức Giáo Hoàng ban Đại xá cho Hội viên.