10. ĐẠI HỘI TOÀN HẠT, TOÀN ĐỊA PHẬN,TOÀN QUỐC

Điều XVII.  Đại hội này cốt ý gặp gỡ thân mật anh em Linh mục Linh Hướng để trao đổi ý kiến, nâng đỡ nhau cho Hội ngày càng phổ biến.

Sau nữa, nhờ Đại hội từng Quý của Ban Chấp Hành trong một chương trình thống nhất, từ hành động đến tư tưởng, sẽ gây một lực lượng đại đoàn kết trong lời cầu nguyện, và hoạt động trên con đường duy nhất.

Như thế, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có Cha Linh Hướng Giáo Xứ, Cha Linh Hướng Giáo Hạt, Cha Linh Hướng Giáo Phận và Cha Tổng Linh Hướng Việt Nam.