2. Ân Huệ Hội Viên Được Hưởng

. Tháng 1: Lễ Hiển Linh.
· Tháng 2: Lễ Đức Mẹ dâng Con vào Đền Thánh.
· Tháng 3: Lễ Thánh Cả Giuse.
· Tháng 4: Lễ Cảm Thương Đức Mẹ.
· Tháng 5: Lễ Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth.
· Tháng 6: Lễ Thánh Luy Gonzaga.
· Tháng 7: Lễ Thánh Anê Lê Thị Thành.
· Tháng 8: Lễ Thánh Mônica và Augutinô.
· Tháng 9: Lễ Bảy sự thương khó Đức Mẹ.
· Tháng 10: Lễ Các Thánh Thiên Thần Hộ Thủ.
· Tháng 11: Tuần lễ Chư Thánh và các Linh Hồn.
· Tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngày 30 tháng 12 năm 1921 Đức Giáo Hoàng còn ban cho các Bà Mẹ ơn ĐẠI XÁ ngày vào Hội và giờ dọn mình tới trước Tòa Chúa phán xét.
ƠN TIỂU XÁ
– Nhờ Tiểu xá bảy năm bảy mùa mỗi lần dự Hội hàng tháng và mỗi lần viếng bàn thờ của Hội đặt tại Họ mình.
– 300 ngày Tiểu xá, mỗi ngày một lần khi đọc kinh riêng của Hội. Linh mục Linh Hướng Chi Hội có thẩm quyền ấn định cho Hội viên được nhờ ĐẠI XÁ hàng tháng mặc dù không trúng chính ngày Lễ của Hội, lý do ngày ấy phải làm phép Hôn Phối hoặc ý lễ nào khác.
Tòa Thánh ban ân xá cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mãi mãi. Cha xứ hay Cha Linh Hướng có thể dâng lễ cho Hội một ngày, hoặc tổ chức phiên họp ngày ngoại lệ, thì cũng được hưởng ân xá Đức Giáo Hoàng ban cho, miễn là có những điều kiện thường lệ. (Sắc chỉ ngày 7 tháng 5 năm 1862).